Promotions/Posting List

Sr.No. View Name OF Post Office No. Office Date
  Promotions/ORDER NO.1339 DATED 13-08-2019.PDF
निजी सचिव

प.1(1)कार्मिक/निजी सचिव/पदो./2019/1339
13.08.2019
  Promotions/ORDER NO.1340 DATED 13-08-2019.PDF
सहायक आवासन अधिकारी
प.1(1)कार्मिक/सहा.आवा.अधि./पदो./2019/1340
13.08.2019
  Promotions/ORDER NO.1341 DATED 13-08-2019.PDF
  प.1(1)कार्मिक/2019/1341

13.08.2019
  Promotions/ORDER NO.1068 DATED 16-07-2019.PDF

सम्पदा प्रबंधक/कार्मिक प्रबंधक/सहायक सचिव
प.1(1)कार्मिक/स.प्र./का.प्र./सहा.सचि./पदो./2019/1068
16.07.2019
  Promotions/ORDER NO.1069 DATED 16-07-2019.PDF निजी सचिव प.1(1)कार्मिक/निजी सचिव/पदो./2019/1069
16.07.2019
  Promotions/ORDER NO.1070 DATED 16-07-2019.PDF लेखाधिकारी प.1(1)कार्मिक/लेखाधिकारी/पदो./2019/1070
16.07.2019
  Promotions/ORDER NO.1072 DATED 16-07-2019.PDF अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी प.1(1)कार्मिक/अति.प्रशा.अधि./पदो./2019/1072
16.07.2019
  Promotions/ORDER NO.1073 DATED 16-07-2019.PDF सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I प.1(1)कार्मिक/सहा.लेखा.ग्रेड-I/पदो./2019/1073
16.07.2019
  Promotions/ORDER NO.1074 DATED 16-07-2019.PDF अतिरिक्त निजी सचिव प.1(1)कार्मिक/अति.निजी सचिव/पदो./2019/1074
16.07.2019
  Promotions/ORDER NO.1075 DATED 16-07-2019.PDF नगर नियोजक सहायक/वास्तुविद् सहायक प.1(1)कार्मिक/न.नि.सहा./वास्तु.सहा./पदो./2019/1075
16.07.2019
  Promotions/ORDER NO.1076 DATED 16-07-2019.PDF सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II प.1(1)कार्मिक/सहा.लेखा.ग्रेड-II/पदो./2019/1076
16.07.2019
  Promotions/ORDER NO.1077 DATED 16-07-2019.PDF सहायक आवासन अधिकारी
प.1(1)कार्मिक/सहा.आवा.अधि./पदो./2019/1077
16.07.2019
  Promotions/ORDER NO. 674 DATED 31-05-2019.PDF सहायक आवासन अधिकारी प.1(1)कार्मिक/सहा.आवा.अधि./पदो./2019/674 31.05.2019
  Promotions/ORDER NO. 675 DATED 31-05-2019.PDF अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी प.1(1)कार्मिक/अति.प्रशा.अधि./पदो./2019/675
31.05.2019
  Promotions/ORDER NO. 676 DATED 31-05-2019.PDF सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I प.1(1)कार्मिक/सहा.लेखा.ग्रेड-I/पदो./2019/676 31.05.2019
  Promotions/ORDER NO. 677 DATED 31-05-2019.PDF सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II प.1(1)कार्मिक/सहा.लेखा.ग्रेड-II/पदो./2019/677 31.05.2019
  Promotions/ORDER NO. 678 DATED 31-05-2019.PDF अतिरिक्त निजी सचिव प.1(1)कार्मिक/अति.निजी सचिव/पदो./2019/678 31.05.2019
  Promotions/ORDER NO. 679 DATED 31-05-2019.PDF नगर नियोजक सहायक/वास्तुविद् सहायक प.1(1)कार्मिक/न.नि.सहा./वास्तु.सहा./पदो./2019/679 31.05.2019
  Promotions/ORDER NO. 644 DATED 30-05-2019.PDF मुख्य अभियन्ता प.1(1)कार्मिक/मुख्य.अभि./पदो./2019/644 30.05.2019
  Promotions/ORDER NO. 645 DATED 30-05-2019.PDF उप नगर नियोजक प.1(1)कार्मिक/उप न.नियो./पदो./2019/645 30.05.2019
  Promotions/ORDER NO. 646 DATED 30-05-2019.PDF वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक प.1(1)कार्मिक/वरि.कार्मि.प्रब./पदो./2019/646 30.05.2019
  Promotions/ORDER NO. 647 DATED 30-05-2019.PDF सम्पदा प्रबंधक/कार्मिक प्रबंधक/सहायक सचिव प.1(1)कार्मिक/स.प्र./का.प्र./सहा.सचि./पदो./2019/647 30.05.2019
  Promotions/ORDER NO. 648 DATED 30-05-2019.PDF निजी सचिव प.1(1)कार्मिक/निजी सचिव/पदो./2019/648 30.05.2019
  Promotions/ORDER NO. 649 DATED 30-05-2019.PDF निजी सचिव प.1(1)कार्मिक/निजी सचिव/पदो./2019/649 30.05.2019
  Promotions/ORDER NO. 650 DATED 30-05-2019.PDF वरिष्ठ लेखाधिकारी प.1(1)कार्मिक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/पदो./2019/650 30.05.2019
  Promotions/ORDER NO. 651 DATED 30-05-2019.PDF वरिष्ठ लेखाधिकारी प.1(1)कार्मिक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/पदो./2019/651 30.05.2019
  Promotions/ORDER NO. 652 DATED 30-05-2019.PDF लेखाधिकारी प.1(1)कार्मिक/लेखाधिकारी/पदो./2019/652 30.05.2019
1 /en-in/Promotions/TRANSFER-POSTING ORDER NO.1616-1617-1618-1619-1620 DATED 8-10-2016.PDF ACCOUNTS & HOUSING प.1(1)कार्मिक/पदो./2016/1616,1617,1618,1619,1620 8/10/2016
2 /en-in/Promotions/ORDER NO. 1461 DATED 15-9-2016-POSTING OF EM.PDF E.M. / P.M./ ASSTT. SECRETARY प.1(1)कार्मिक/स.प्र./का.प्र./सहा.सचिव/पदो./2016/1461 15/9/2016
3 /en-in/Promotions/ORDER NO. 1460 DATED 15-9-2016-POSTING OF AO.PDF ACCOUNTS OFFICER प.1(1)कार्मिक/लेखा./पदो./2016/1460 15/9/2016
4 /en-in/Promotions/ORDER NO. 1459 DATED 15-9-2016-POSTING OF SRAO.PDF SR. ACCOUNTS OFFICER प.1(1)कार्मिक/वरि.लेखा./पदो./2016/1459 15/9/2016
5 /en-in/Promotions/ORDER NO. 1419 DATED 30-8-2016.PDF ACCOUNTS OFFICER प.1(1)कार्मिक/लेखा./पदो./2016/1419 30/8/2016
6 /en-in/Promotions/ORDER NO. 1420 DATED 30-8-2016.PDF ACCOUNTS OFFICER प.1(1)कार्मिक/लेखा./पदो./2016/1420 30/8/2016
7 /en-in/Promotions/ORDER NO. 1421 DATED 30-8-2016.PDF SR.ACCOUNTS OFFICER प.1(1)कार्मिक/वरि.लेखा./पदो./2016/1421 30/8/2016
8 /en-in/Promotions/ORDER NO. 1422 DATED 30-8-2016.PDF E.M. / P.M./ ASSTT. SECRETARY प.1(1)कार्मिक/स.प्र./का.प्र./सहा.सचिव/पदो./2016/1422 30/8/2016
9 /en-in/Promotions/ORDER NO.2599 DATED 23-11-2012-CE.pdf CHIEF ENGINEER प.1(1)कार्मिक/मु.अ./पदस्‍थापन/12/2599 23/11/2012
10 /en-in/Promotions/ORDER NO.2600 DATED 23-11-2012-ACE.pdf ADDL. CHIEF ENGINEER प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2600 23/11/2012
11 /en-in/Promotions/ORDER NO.2620 DATED 26-11-2012-DYHC.pdf DY.HOUSING COMMISSIONER प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2620 26/11/2012
12 /en-in/Promotions/ORDER NO.2618 DATED 26-11-2012-R.E.pdf RESIDENT ENGINEERS प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2618 26/11/2012
13 /en-in/Promotions/ORDER NO.2589 DATED 23-11-2012-AAO.pdf ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2589 23/11/2012
14 /en-in/Promotions/ORDER NO.2602 DATED 23-11-2012-AHO.pdf ASSISTANT HOUSING OFFICER प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/2602 23/11/2012
15 /en-in/Promotions/ORDER NO.2590 DATED 23-11-2012-ATP.pdf ASSISTANT TOWN PLANNER प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2590 23/11/2012
16 /en-in/Promotions/ORDER NO.2594 DATED 23-11-2012-TPA.pdf TOWN PLANNER ASSITANT प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2594 23/11/2012
17 /en-in/Promotions/ORDER NO.2598 DATED 23-11-2012-PA.pdf PERSONAL ASSISTANT प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2598 23/11/2012
18 /en-in/Promotions/ORDER NO.2595 DATED 23-11-2012-OS.pdf OFFICER SUPERINTENDENT प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2595 23/11/2012
19 /en-in/Promotions/ORDER NO.2607 DATED 23-11-2012-ACCTT-5.pdf ACCOUNTANT PART-5 11 प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2607 23/11/2012
20 /en-in/Promotions/ORDER NO.2606 DATED 23-11-2012-ACCTT-4(1).pdf ACCOUNTANT PART-4 प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2606 23/11/2012
21 /en-in/Promotions/ORDER NO.2605 DATED 23-11-2012-ACCTT-3(1).pdf ACCOUNTANT PART-3 प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2605 23/11/2012
22 /en-in/Promotions/ORDER NO.2604 DATED 23-11-2012-ACCTT-2.pdf ACCOUNTANT PART-2 प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2604 23/11/2012
23 /en-in/Promotions/ORDER NO.2603 DATED 23-11-2012-ACCTT-I.pdf ACCOUNTANT PART-I प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2603 23/11/2012
24 /en-in/Promotions/ORDER NO.2596 DATED 23-11-2012-JR.ACCTT.pdf JR.ACCOUNTANT प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2596 23/11/2012
25 /en-in/Promotions/ORDER NO.2593 DATED 23-11-2012-SR.D.M.pdf SR.DRAFT MAN प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2593 23/11/2012
26 /en-in/Promotions/ORDER NO.2601 DATED 23-11-2012-JR.ASSTT.pdf ASSISTANT प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2601 23/11/2012
27 /en-in/Promotions/ORDER NO.2592 DATED 23-11-2012-JR.ASSTT.pdf JR.ASSISTANT. प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2592 23/11/2012
28 /en-in/Promotions/ORDER NO.2591 DATED 23-11-2012-JR.ASSTT.CONV.pdf JR.ASSISTANT.-CONV. प.1(1)कार्मिक/ कनि.सहायक/पदस्‍थापन/12/ 2591 23/11/2012
29 /en-in/Promotions/ORDER NO.2597 DATED 23-11-2012-JAMADAR.pdf JAMADAR प.1(1)कार्मिक/ जमादार/पदस्‍थापन/12/2597 23/11/2012
30 /en-in/Promotions/ORDER NO.2691 DATED 3-12-2012-POSTING ORDER ACE-DHC.pdf ADDL.CHIEF ENGINEER / DY.H.C.-POSTING प.1(1)कार्मिक/ / /2012/ 2691 3/12/2012
31 /en-in/Promotions/ORDER NO.2735 DATED 6-12-2012-EM.pdf E.M. प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2735 6/12/2012
32 /en-in/Promotions/ORDER NO.2736 DATED 6-12-2012-PA.pdf P.A. प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2736 6/12/2012
33 /en-in/Promotions/ORDER NO.2737 DATED 6-12-2012-SR.D.M.pdf SR.D.M. प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2737 6/12/2012
34 /en-in/Promotions/ORDER NO.2738 DATED 6-12-2012-AHO.pdf A.H.O. प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2738 6/12/2012
35 /en-in/Promotions/ORDER NO.2739 DATED 6-12-2012-JR.ASSTT.pdf JR.ASSISTANT प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2739 6/12/2012
36 /en-in/Promotions/ORDER NO.2740 DATED 6-12-2012-OS.pdf O.S. प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2740 6/12/2012
37 /en-in/Promotions/ORDER NO.2741 DATED 6-12-2012-TPA.pdf T.P.A. प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2741 6/12/2012
38 /en-in/Promotions/ORDER NO.2742 DATED 6-12-2012-AAO.pdf A.A.O. प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2742 6/12/2012
39 /en-in/Promotions/ORDER NO.2743 DATED 6-12-2012-ACCOUNTANT.pdf ACCOUNTANT प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2743 6/12/2012
40 /en-in/Promotions/ORDER NO.2744 DATED 6-12-2012-ASSISTANT.pdf ASSISTANT प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2744 6/12/2012
  /en-in/Promotions/ORDER NO.2745 DATED 6-12-2012-JR.ACCTT.pdf JR.ACCOUNTANT प.1(1)कार्मिक/ /पदस्‍थापन/12/ 2745 6/12/2012