Contact Us

Rajya Safai Karamchari Commission Government (SKC)

Address:

Room No. 354, 3rd Floor

Panth Krashi Bhawan, Jan-Path Marg, C-Scheme 

Jaipur, Rajasthan

Phone: 0141 - 222 76 85

Fax: 0141 - 222 76 85

Email id: rskaraj354@gmail.com

Secretary - Shri Sanjeev Kumar Pandey

Ph.No.: 0141 - 222 76 85
Email id: rskaraj354@gmail.com

: :
Website last update: 02/08/2018 04:21:35