GERNAL

dk;kZy; uxj ifj"kn] Jhxaxkuxj ¼jkt0½

dk;kZy; uxj ifj"kn] Jhxaxkuxj ¼jkt0½ E-Mail Address – npsgnr@gmail.com Phone :- 0154-2440783, Fax 2440651 Øekad %&2127 fnukad %& 08-12-2015 Jheku~ funs’kd egksn;] Lok;r 'kklu foHkkx] jktLFkku & t;iqjA fo"k;%& ULB’S dh osclkbZV cuokus ds laca/k esa Contents fHktokus ckcr~A izlax%& vkidk i= dzekad %& vkbZVhlsy@osclkbZV@Mh,ych@2015 fnukad 29-07-2015 egksn;] mijksDr izlkafxd fo"k;kUrxZr pkgh xbZ osclkbZV cuokus lacaf/k pkgh xbZ lwpuk fuEu izdkj lsokesa izsf"kr gSA ULB’S Site map 1. About a) Introdation (ULB Introduction) :- fnukad 06-09-1930 dks uxj ikfydk] Jhxaxkuxj dh LFkkiuk gqbZA ftls o"kZ 1979 esa uxjifj"kn dk ntkZ fn;k x;kA uxj ifj"kn Jhxaxkuxj dk {kS=Qy 20-75 oxZ fdyksehVj gS tks fd orZeku esa 50 okMksZ esa foHkkftr gSA uxj ifj"kn dk eq[; dk;kZy; utnhd xaxkflag pkSd fLFkr gSA orZeku esa uxjh; {ks= esa 50 okMZ lnL; gS buesa ls ,d v/;{k gS o lHkh fuokZfpr lnL; gSA b) History/City Profile (ULB/City/Town History details) :- बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के नाम पर, श्री गंगानगर जिला बीकानेर राज्य का हिस्सा था। यह एक ज्यादातर निर्जन क्षेत्र था। इस जिले के इतिहास दृष्टि और कल्पना और 1827-1900 के भारतीय अकाल के बाद xaxugj का निर्माण किया है जो महाराजा गंगा सिंह, के प्रयासों का प्रमाण है। सतलुज नदी के पानी को राजस्थान के bl {ks= में 1927 में 89 मील लंबी xaxugj के माध्यम से में लाया गया। यह क्षेत्र पहले तत्कालीन बहावलपुर रियासत के तहत vkrk थाA 2- ,sfrgkfld LFkku & ftys es fgUnw] flD[k] eqfLye o blkbZ /keksZa dh fofHkUu tkfr;ksa ds yksx fuokl djrs gSA lokZf/kd vkcknh fgUnqvksa dh gSA jktLFkku esa lokZf/kd flD[k vkcknh] Jhxaxkuxj ftys esa fuokl djrh gSA ftys esa iatkch laLd`fr dk izHkko vf/kd gSA fofHkUu voljksa ij ftys esa vusd esys yxrs gSaA flD[kksa dk lcls cM+k esyk cqM<+k tksgM esyk xkao Mkcyk] rglhy jk;flaguxj essa Hkjrk gSA ;gka ckck Qrsgflag dk ,sfrgkfld xq:}kjk gS] ftlesa ljksoj ds pkjksa rjQ 140 dejs cus gSA flD[k bfrgkl n’kkZus okyk ,d E;wft;e Hkh gSA fot;uxj dk MkMk iEekjke esyk budh lekf/k LFky ij izfro"kZ yxrk gSA lwjrx<+ o QkStwokyk esa izfl) jkenso esys yxrs gSA ftys dk lcls cM+k esyk pku.kk /kke ¼ineiqj½ esa yxus okyk guqeku th dk esyk gSA blds vfrfjDr xaxkuxj dk tEHks’oj esyk] x.kxkSj esyk] fot;n’keh esyk izeq[k gSA ftys dh vuwix<+ rglhy esa ySYkk&etuwa dh njxkg gS] tgak ij gj o"kZ esyk yxrk gSA blds vfrfjDr fiNys dqN o"kksZa ls izfro"kZ vyx&vyx txg ij ,d ckj ?kksM++kas dk esyk Hkh yxrk gSA ftys eas euk, tkus okys vU; ioksZ esa xq:ukud ta;rh] xq: xksfoUn flag ta;rh] gksyh] j{kkca/ku] fnikoyh] n’kgjk] 'khryk"Veh] v{k; r`rh;k] nqxkZ"Veh] edj lØkafr] ckjkoQkr] 'kcs ckjkr] eksgjZe] bnqy tqgk] bnqyfQrj] fØlfel Ms] xqM ÝkbMs vkfn izeq[k gSA 3- HkkSxkSfyd fLFkfr & Jhxaxkuxj ftyk tyks<+ o jsrhys /kksjksa ls vkPNkfnr ,d eSnkuh Hkkx gS blds if’pe dh rjQ <kyqoka Hkwfe gS lkekU;r% ckyw ds Vhyksa dh mapkbZ 4 ls 5 ehVj gS rFkk nf{k.k&if’pe Hkkx esa rhoz :Ik ls fodflr gS vkSj dgha&dgha 10 ls 15 ehVj mWpsa gSA ftys esa dksbZ egRoiw.kZ igkMh ugh gS] rFkkfi lw[kh ljLorh vkSj n`’k}rh ufn;ksa ds fdukjksa ds Hkkx&Hkw ry ls mBs gq, gSA ftys dk mRrjh fgLlk] nf{k.kh vkSj nf{k.k&iwohZ fgLlksa dh rqyuk esa taxyksa ls vPNh rjg vkPNkfnr gSA ftys dh leqnz ry ls vkSlr mapkbZ 168 ls 227 ehVj ds e/; gS rFkk ftyk v{kka’k 28-40 ls 30-60 rFkk ns’kkUrj 72-20 ls 75-30 esa gSA unh] >hys vkSj dq.M+& ftys esa dksbZ ckjgeklh unh fo|eku gS] ijUrq iwoZ esa ;gka ?kX?kj unh cgrh Fkh tks ryokMk ¼guqekux<+ ftyk½ uked LFkku ij izos’k djrs gq, cgkoyiqj ¼ikfdLrku½ uked LFkku ls cgrh gqbZ fcatkSj xkao ds ikl lryqt unh esa fey tkrh FkhA ftys esa cgrh gqbZ ?kX?kj unh dh yEckbZ yxHkx177-02 fdeh vFkkZr~ 110 ehy gS vkSj blh mRifRr LFky ls Hkkjr&ikd lhek rd bldh yEckbZ 514-99 fdeh vFkkZr 320 ehy gSA o"kkZ ty esa ifjorZu ds dkj.k ?kX?kj unh dk ekxZ lw[k x;k gS rFkk ftlls bldk uke ukyh iM x;k gSA bl unh dh feV~Vh cgqr mitkm djus vkSj ty ehBk gSA blesa dHkh&dHkh ekulwu ds nkSjku ck< vk tkrh gSA ck< ds ikuh ds lnqi;ksx djus rFkk ikuh dks csdkj gks tkus ls jksdus gsrq ftys esa fofHkUu ty ekxksZa dk fuekZ.k fd;k x;k gSA ftyk esa dksbZ izkd`frd >hy ugh gSA Mkcyk ¼jk;flaguxj½ esa cq<~MktksgM uked ,d daq.M gS ftlesa xaxugj dh Vsy dk ty laxzfgr gksrk gSA ijUrq ;gka ty dh lhfer ek=k ds dkj.k bldk mi;ksx flapkbZ esa ugh gksrk gSSA tula[;k & o"kZ 2011 dh tula[;k ds vuqlkj 'kgj Jhxaxkuxj dh tula[;k 2]37]000 gSA a) Organizational Chart (Organizational chart of ULB):- uxj ifj"kn] Jhxaxkuxj esa 50 ik"kZn gS o muesa ls ,d lHkkifr gSA lHkh lnL; fuokZfpr gSA b) Objectives (Objectives of ULB) :- lQkbZ O;oLFkk lqpk: cuk;s j[kukA 'kgj esa jks'kuh O;oLFkk gsrq LVªhV ykbZVksa dh O;oLFkk lqpk: cuk;s j[kukA 'kgj dks iksfyFkhu eqä djukA c) Functions / Responsibilities :- lQkbZ dk;Z] jks’kuh dk;Z] lMd fuekZ.k] ukys ukyh fuekZ.k dk;Z] tUe&e`R;q izek.k i=] fookg iaft;u izek.k i=] o ikdksZ vkfn dk j[k j[kkoA d) Achievments (Details of achievemenat or awards received by ULB, if any) :- 1- Jhxaxkuxj 'kgj esa xaxkflag pkSd ds ikl fLFkr jsYos ysoy ØkWflax la- 118 ij jsYos v.Mj fczt cuk;k tkus dh Lohd`fÙk jkT; ljdkj }kjk çnku dh xbZ Fkh ftlesa jsYos dk va’k jkf’k :0 65 yk[k rFkk jkT;ka’k :0 214-14 yk[k feykdj dqy jkf’k :0 279-14 yk[k O;; dh xbZ gSA orZeku esa v.Mjfczt dk fuekZ.k iw.kZ fd;k tk pqdk gSA 2- Jhxaxkuxj 'kgj dh ;krk;kr O;oLFkk dks lqpk: :Ik ls pykus ds fy;s ih-ih-ih- eksM+ ij 10 eq[; pkSjkgks ij VªsfQd flXuy ykbZV yxokbZ tk jgh gS] ftlesa 4 pkSjkgks ij ykbZV LFkkfir djds çkjEHk dj nh xbZ gS] 'ks"k 6 pkSjkgksa ij ykbZV LFkkfir djus dk dk;Z çxfr ij gSA eq[; ekxkZs ij 20 LFkkuksa ij cyhadlZ yxk;s tkus gS] tks 'kh?kz gh lEcfU/kr QeZ }kjk yxk fn;s tkosaxsA bl dk;Z ij lEiw.kZ O;; dk 70 çfr’kr O;; dEiuh }kjk fd;k tk jgk gS o 30 çfr’kr O;; uxj ifj"kn }kjk fd;k tk jgk gSA mijksä dk;Z gsrq uxj ifj"kn }kjk lEcfU/kr dEiuh ls 10 o"kZ dh le;kof/k ds fy;s vuqcU/k fd;k gqvk gSA 3- 'kgj dks vkokjk Ik’kqvksa ls futkr fnyokus ds fy;s ftyk ç’kklu }kjk uUnh’kkyk@xkS’kkyk fuekZ.k gsrq pd 15 ,y,uih AA esa 20 ch?kk Hkwfe nh xbZ gS ftldh jkf’k 6]40]000 :0 ,ao pd 5 ch NksVh ds eqjCck ua- 35 ds fdyk ua- 4 ls 7 dh 0-696 gSDVs;j Hkwfe miyC/k djokbZ xbZ gS ftldh jkf’k 3]52]126 :0 jktdh; dks"k esa tek djok nh xbZ gSA ifj"kn~ }kjk mä nksuksa LFkkuksa ij vkokjk Ik’kqvksa dh leL;k ds fujkdj.k ds fy;s uUnh’kkyk@xkS’kkyk dk fuekZ.k çLrkfor gSA bl o"kZ uxj ifj"kn] Jhxaxkuxj }kjk 'kgj ls vlgk; Ik’kqvksa dks fofHkUu uUnh’kkyk@xkS’kkyk esa fHktokdj Jhxaxkuxj 'kgj dks Ik’kq eqä dj fn;k tkosxk] ftl ij yxHkx 1 djksM+ :0 O;; gksus dk vuqeku gSA 4- uxj ifj"kn] Jhxaxkuxj }kjk eS0 fycjk osLV eSustesaV çk0fy0 ls 150 T.P.D. {kerk dk Bksl dpjk çcU/ku IykaV D-BOOT csfll ij LFkkfir fd;s tkus dk vuqcU/k fd;k x;k gSA vuqcU/k vuqlkj lEcfU/kr QeZ Loa; Bksl dpjk çcU/ku IykaV dk fMtkbZu fuekZ.k o 30 o"kZ rd lapkyu djsxh ,ao [kkn rFkk vU; mRikn cuk;sxh rFkk lkFk gh çfro"kZ 10-50 yk[k :0 uxj ifj"kn] Jhxaxkuxj dks vk; ds :Ik esa vnk djsxhA QeZ dks Hkwfe miyC/k djok nh xbZ gS rFkk fuekZ.k dk;Z çxfr ij gSA 9- jkT; ljdkj }kjk pyk;s tk jgs ç’kklu 'kgjksa ds lax vfHk;ku&2012 dks lQy cukus ds fy;s uxj ifj"kn] Jhxaxkuxj }kjk fnukad 31-03-2013 rd dPph cLrh fu;eu ds vUrxZr 1710 iês tkjh dj 2]17]96]417 :0 dh vk;] LVsV xzkaV ,DV dss rgr 513 iês tkjh fd;s x;s gS] [kkapk Hkwfe ds 75 çdj.kksa dk fujkdj.k dj 48]56]958 :0 dh vk; vftZr dh gSA cdk;k x`gdj] uxjh; fodkl dj o yht fdjk;k ls vc rd dqy 52]93]290 :0 dh vk; gqbZ gSA 10- uxj ifj"kn] Jhxaxkuxj }kjk foxr 3 o"kksZ esa 'kgj dh dPph cfLr;ksa esa yxHkx 10 djksM+ :0 O;; dj lhesaV daØhV lM+dksa dk fuekZ.k fd;k x;k gSA lkFk gh 'kgj ds leLr çeq[k ekxksZ ds lqn`f<+dj.k o Mkejhdj.k dk dk;Z çxfr ij gSA 1. Citizen Corner 1- Citizen Charter (ULB Citizen charter Details) :- le;c}rk o ikjnf’kZrk ls dk;Z fd, tkrs gS lhVhtu pkVZj dk ikyu fd;k tkrk gSA Ø-l- dk;Z dk uke ,oa lfoZl lsok iznk; ;k dk;Z fu"iknu dh vof/k A Hkwfe 'kk[kk laca/kh %& ¼1½ Hkou fuekZ.k eatwjh 60 fnol ¼2½ Hkw[k.M mifoHkktu 30 fnol ¼3½ Hkw[k.M iqu&xBu 30 fnol ¼4½ ukekUrdj.k ¼Mutation½ 15 fnol ¼5½ yht eqfDr izek.k i= 07 fnol ¼6½ fctyh @ ikuh ,u-vks-lh- 30 fnol ¼7½ fcØh ,u-vks-lh- 30 fnol ¼8½ yhtMhM tkjh djuk Hkw[k.M dh iwoZ esa jkf'k tek gksus dh fLFkfr esa 30 fnol esa ¼9½ Hkw&mi;ksx ifjorZu l{ke Lrj ls Lohd`fr ds i'pkr~ ¼10½ d`f"k Hkwfe ij Lohd`r vkoklh; ;kstuk esa iês tkjh djukA 30 fnol ¼11½ jktLFkku Hkw&jktLo vf/kfu;e 1956 dh /kkjk 90, dh dk;Zokgh 45 fnol ¼12½ dkyksuh dk uD'kk @ lkbZV Iyku vuqeksnu l{ke Lrj ls rduhdh Lohd`fr ds ckn 15 fnol ¼13½ dPph cLrh fu;eu l{ke Lrj ls Lohd`fr ds ckn 15 fnol ¼14½ LVsV xzkUV dk iêk l{ke Lrj ls Lohd`fr ds ckn 15 fnol ¼15½ vfrØe.k fu;eu l{ke Lrj ls Lohd`fr ds ckn 15 fnol ¼16½ [kkapk Hkwfe vkoaVu l{ke Lrj ls Lohd`fr ds ckn 15 fnol B fuekZ.k o fodkl lEca/kh dk;Z ¼1½ vfrØe.k ;k voS/k fuekZ.k dh f'kdk;r f'kdk;r izkfIr ds 30 fnol esa fu;ekuqlkj dk;Zokgh ¼2½ ikuh fudklh dh f'kdk;r 15 fnol ¼3½ ukyh o iqfy;k fjis;j 60 fnol ¼4½ vekur @ /kjksgj jkf'k ykSVkuk 30 fnol ¼5½ ubZ jksM+ ;k ukyh fuekZ.k uxjifj"kn~ esa dks"k dh miyC/krk ,oa dk;Z dh izFkfedrk ds vk/kkj ij C tu LokLF; laca/kh dk;Z ¼1½ cjlkrh ukyks dh lQkbZ ¼2QhV ls xgjs½ izfr o"kZ o"kkZ ls iwoZ fd;k tkosxkA f'kdk;r izkfIr ij 15 fnol esa ¼2½ xUnh ukfy;ksa o xfy;ksa dh lQkbZ fu;fer lQkbZ izfr fnol dh tkosxhA lQkbZ laca/kh f'kdk;r izkIr gksus ij 3 dk;Z fnol esa fuLrkj.k A ¼3½ e`r i'kqvksa dk fuLrkj.k f'kdk;r izkfIr ds 24 ?k.Vs esa ¼4½ vkokjk i'kqvksa dks idM+uk lwpuk izkfIr ds 7 dk;Z fnol esa ¼5½ dpjk mBkuk lwpuk izkfIr ds 3 dk;Z fnol esa ¼6½ ykbZV fjis;j lwpuk izkfIr ds 3 dk;Z fnol esa D fofo/k dk;Z %& ¼1½ tUe&e`R;q izek.k i= ¼21 fnol ds vUnj½ 07 fnol ¼2½ tUe&e`R;q izek.k i= ¼21 fnol ds i'pkr~ ,oa VhMhvkj ls Lohd`fr ds ckn½ 07 fnol ¼3½ fookg iath;u 15 fnol ¼4½ MqIyhdsV dksih tkjh djuk 07 fnol ¼5½ gksVy o jsLVjk ds ykbZlsal tkjh djuk 30 fnol ¼6½ fookg LFkyksa dk iath;u 30 fnol ¼7½ eksckbZy Vkoj ,u-vks-lh 30 fnol ¼8½ y|q ;a=ky;ksa dk ykbZlal 30 fnol ¼9½ laLFkkvksa ds iath;u vkfn ds laca/k eas ,u-vks-lh- 30 fnol E vfXu'keu laca/kh lsok ¼1½ vkx cq>kuk lwpuk izkfIr ds ckn esa 05 feuV esa xkM+h jokukA ¼2½ vfXu'keu izek.k i= 30 fnol ¼3½ uohuhdj.k 15 fnol ¼4½ vU; oS/kkfud vfuok;Zrk izek.k i= ,oa vns;rk izek.k i= 15 fnol F ;kstuk,sa %& ¼1½ is'aku lEca/kh izdj.k ¼fodykax] fo/kok] o`}koLFkk] ifjR;drk½ uxjifj"kn~ Lrj ij 15 fnol esa tkap djds ,lMh,e dks Hkstuk ¼2½ 'kgjh iksi ;kstuk esa ykHk vkosnu izkfIr ds 15 fnol esa ifj"kn Lrj dh dk;Zokgh dj cSadks dks izsf"kr ¼3½ QwM flD;ksfjVh fcy laca/kh dk;Z ¼4½ chih,y esfMdy dkMZ tkjh djuk 07 fnol G jktLo lEca/kh %& ¼1½ cdk;k x`gdj tek djuk vkosnd ds vkosnu ij rqjUr ¼2½ uxjh; fodkl dj tek djuk vkosnd ds vkosnu ij rqjUr ¼3½ cdk;k yht tek djuk vkosnd ds vkosnu ij rqjUr ¼4½ cdk;k fdjk;k tek djuk vkosnd ds vkosnu ij rqjUr c. Schemes (List of schemes and details) i. iksi ;kstuk %& uxjifj"kn Jhxaxkuxj+ }kjk mDr ;kstuk ds vUrxZr vuqlwfpr tkfr ,oa vuqlwfpr tu tkfr ds O;fDr;ksa dks O;olk; djus gsrq izkIr vkosnu i=ksa dh lEiw.kZ tkap djus ds mijkUr cSadks dks izsf"kr djukA ii. isa'ku ;kstuk %& uxjifj"kn Jhxaxkuxj+ }kjk o`)koLFkk] fo/kok] fodykax ,oa ifjR;drk isa'ku izdj.kksa ds izkIr vkosnu i=ks dh tkap djus ds mijkUr vkosnu i=ksa dh vkWu ykbZu fQfMax djus ds mijkUr Lohd`fr gsrq Jheku mi[k.M vf/kdkjh] Jhxaxkuxj dks fHktok;k tkukA iii. jk"Vªh; 'kgjh vkthfodk fe'ku %& uxjifj"kn~ Jhxaxkuxj }kjk ,u;w,y,e gsrq desVh dk xBu fd;k tk pqdk gSa ,oa VkLdQkslZ dh cSBd mijkUr cSd dks vkosnu izsf"kr fd;s tkuk dh izfØ;k/khu gSA iv LoPN Hkkjr fe'ku %& uxjifj"kn Jhxaxkuxj+ dk foÙkh; o"kZ 2015&16 esa 2711 dk y{; fu/kkZfjr fd;k x;k Fkk ftlds vUrxZr vc rd dqy 7700 ifjokjksa dks fpfUgr fd;k x;kA ftlesa ls 4580 ifjokjksa }kjk 'kkSpky; fuekZ.k gsrq vkosnu izLrqr fd;k x;kA mDr vkosnu i=ksa esa ls 2152 O;fDr;ksa dks izFke fd'r dk Hkqxrku fd;k tk pqdk gS] 'ks"k O;fDr;ksa dks jkf’k fHktokus dh izfØ;k pkyw gSA d. Rights to Information Act. (RTI manual, FAA/PIO/SPIO details, etc.) :- lwpuk dk vf/kdkj vf/kfu;e 2005 ds vUrxZr uxjifj"kn dk;kZy; dks izkIr gksus okyks vkosnu i=ksa ij fu;ekuqlkj izfØ;k viuk;h tkdj vihykFkhZ dks lwpuk,sa eqgs;k djok;h tkrh gS ,oa izkIr vihyksa ij tokc izLrqr djus ds lkFk&lkFk iw.kZ ikyuk dh tkrh gSA e. Downloads i. Forms (Application/scheme forms (like birth certificate Application, etc.)) :- a tUe&e`R;q vkosnu i=A b fookg izek.k i= vkosnu i=A c vukifr izek.k i= vkosnu i=A d yht eqDr izek.k i= vkosnu i=A e fo/kqr ,oa ty dusD'ku vkosnu i=A f laLFkku iath;u vkosnu i=A g eksckbZy Vkoj vkosnu i=A h fookg LFky iath;u vkosnu i=A i fofHkUu ;kstukvksa ds vkosnu i=A J bZ&fufonk izi=A k f'kdk;r vkosnu i=A ii. Procedures (Details to avail any service/scheme provided by ULB) :- iii. Term & Conditions etc. 2. Contact Us / Contact info :- Office Address, ULB Directory ( Officer name and personael Name, Designation, Office / Department, Place/ District, Contact number, email) etc. • Officer name – Jh diwj 'kadj eku • Designation – vk;qä • Office / Department – uxj ifj"kn] Jhxaxkuxj • Place/ District - Jhxaxkuxj • Contact number - 0154&2440783] 2445070] 2440651 QSDl • Email – npsgnr@gmail.com 3. Reports ( Details of yearly Annual report published by ULB And any Other Reports) • Varshik pragati partivedan :- tkjh ugh fd;k tkrk gSA • Budget :- yes ctV rS;kj djokdj] ifj"kn~ cksMZ dh cSBd esa ,ts.Mk lnu ds le{k çLrqr dj] lnu }kjk ikfjr fd;k tkrk gS rFkk ctV jkT; ljdkj dks fHktok;k tkrk gSA • Etc :- yes fuekZ.k @ fodkl dk;ksZ dk izdk’ku fd;k tkrk gSA 4. CUG Zone ( Close Uesr Group information related to ULB’s / Emplyess ( List of Imprtent sanctions/ circulars/ notifications / guidelines/ orders ( appointment, transfer, etc.) Rules and Regulations and details to be Upload on Web site) :- deZpkjh;ksa dh 'kk[kk okbZt lwfp;ka tkjh dh tkrh gSA • Sanctions :- yes ¼ gkWa ½ • Circulars :- yes ¼ gkWa ½ • Notifications :- yes ¼ gkWa ½ • Guidelines :- yes ¼ gkWa ½ • Orders ( appointment, transfer, etc.) :- yes ¼ gkWa ½ • Rules and Regulations :- yes ¼ gkWa ½ 5. Photo Gallery ( ULB Building Photos and Events Wise Photos with Details ) :- &g0& vk;qä uxj ifj"kn] Jhxaxkuxj
: :
Website last update: 27/10/2015 11:09:43
You are visitor No :-