Menu

Organizational Structure

Organizational Structure
S.No. Name Duration
1 Shri Shobharam  02-02-1965 to 30-11-1966
2 Shri Chhotu Singh Arya 03-12-1966 to 30-11-1969
3 Shri Kailash Nath Bhargava 01-12-1969  to 07-01-1972
4 Shri Jeet Mal Jain 09-02-1980 to 28-02-1980
5 Shri Hari Prakash Sharma 11-06-1981 to 08-06-1984
6 Shri Jeet Mal Jain 04-05-1994 to 28-04-1998
7 Shri Jagdish Beniwal 03-06-2000 to 05-06-2003
8 Shri Pradeep Arya 10-12-2011 to 08-12-2013
9 Shri Devi singh Shekhawat 20-01-2016 to 15-12-2018.
: :
Webpage Last Updated on : Jan 1, 2019