Telephone Directory

Name  Post Mobile Email id
SHRI ANSH DEEP CHAIRMAN 7579142987 uitpali@gmail.com
SHRI VIRENDRA SINGH CHOUDHARY SECRETARY  9602009393 uitpali@gmail.com
SHRI K.P. VYASH XEN 9414137711 uitpali@gmail.com
SHRI C.P. PUROHIT AEN  9461563673 uitpali@gmail.com
SHRI ASHOK SHARMA AAO-II (Add. Charge) 9950318311 uitpali@gmail.com
SHRI NIKESH KUMAR  J.En (CIVIL) 8058209657 nkshchouhan19@gmail.com
SHRI NARENDRA CHOUDHARY J.En (ELEC.) 9571689486 n.choudhary1985@gmail.com
SHRI HARENDRA SOLANKI LDC 9414196456 diamondharendra@yahoo.com
SHRI GORDHAN LAL GIRDAVAR (Rtd.) 9829044305 grlal305@gmail.com
SHRI BADRI LAL CHAOUHAN UDC (Rtd) 8949427143 blchouhanpali@gmail.com
SHRI GANESH LAL LDC (Rtd.) 8823942922 ganeshsen922@gmail.com
SHRI VIJAY MALVIYA COMPUTER OPERATOR 8823963498 chetanprakash325@gmail.com